ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder treft u de volgende Algemene Voorwaarden:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ORGANISATIES

Stichting Stimulering Kunst en Cultuur t.b.v Bedrijfs Cultureel Abonnement gedeponeerd op 1 juli 2009 bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, onder depotnummer 62/2009

Artikel 1. Algemeen
1.1.Onder Bedrijfs Cultureel Abonnement (“BCA”) wordt verstaan: het door een onderneming (hierna te noemen “Onderneming” of “Abonnementhouder”) tegen betaling verkrijgen van een recht om gebruik te maken van de diensten welke door Stichting Stimulering Kunst en Cultuur (“SSKC”) ten behoeve van BCA worden verleend.
Onder Onderneming wordt verstaan: een juridische entiteit hetzij zonder hetzij met rechtspersoonlijkheid. 
Onder Diensten wordt verstaan: het presenteren van het cultureel aanbod via een twee jaarlijks magazine (voor zover hierin is voorzien in het abonnement), en op ad hoc basis via internettoepassing en/of een e-mail nieuwsbrief aan de Abonnementhouder en/of haar werknemers. 
Onder Theater wordt verstaan: alle Nederlandse concertzalen, theaters, festivals, bioscopen, musea en overige podia in de breedste zin van het woord die onderdeel uitmaken van het BCA aanbod.
Onder Abonnementsbedrag wordt verstaan: het bedrag dat de Abonnementhouder aan de SSKC betaalt voor een BCA.

1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen SSKC en Abonnementhouder en hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht en op de daaruit voortvloeiende overeenkomsten. Een dergelijke overeenkomst wordt hierna verder als “Overeenkomst” aangeduid. De in de Overeenkomst of de in deze Algemene Voorwaarden voorkomende bedingen prevaleren boven de eventueel van toepassing zijnde afwijkende voorwaarden van de Abonnementhouder. Eventuele nadere afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover door SSKC schriftelijk bevestigd.

Artikel 2.Totstandkoming van de overeenkomst
2.1. De Overeenkomst komt door schriftelijk vastlegging tussen SSKC en Abonnementhouder tot stand.

2.2 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de minimum duur van één jaar.

2.3. Degene die namens of ten behoeve van de Abonnementhouder de Overeenkomst aangaat, is namens de Onderneming eindverantwoordelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Artikel 3. Einde Overeenkomst en beëindiging
3.1. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege na afloop van de overeengekomen periode.

3.2. SSKC kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van een aangetekend schrijven, beëindigen indien Abonnementhouder na een deugdelijke schriftelijke (waaronder begrepen per e-mail) ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, na ommekomst van die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de uitvoering van diens verplichtingen uit de Overeenkomst, dan wel wanneer nakoming van één of meer verplichtingen ingevolge de Overeenkomst blijvend onmogelijk is of die nakoming voor SSKC als gevolg van de tekortkoming haar waarde heeft verloren.

3.3. SSKC is gerechtigd, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling , de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. Abonnementhouder surséance van betaling aanvraagt of aan haar 
surséance of voorlopige surséance van betaling wordt verleend;
b. Abonnementhouder haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. Abonnementhouder haar onderneming staakt;
d. Of op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Abonnementhouder beslag wordt gelegd.

Artikel 4. Betaling
4.1. SSKC zendt de Overeenkomst in tweevoud met factuur naar de Abonnementhouder. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.

4.2. Niet vermelde BTW is niet aftrekbaar conform artikel 15 lid 5 Wet O.B. 1968. Eventuele tussentijdse veranderingen van het BTW percentage worden doorberekend. De feitelijk gefactureerde BTW kan in geringe mate afwijken van de vermelde BTW door afrondingsverschillen.

4.3. De prijzen van BCA zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 5. Kaartverkoop/Aanbiedingen/ Prijzen
5.1. Alle door SSKC in het kader van het BCA dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. SSKC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de door Theater en door derden aan de Abonnementhouder/of haar medewerkers gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van plaatsbewijzen voor Theater voorstellingen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

5.2. De Abonnementhouder of haar medewerkers zijn niet gerechtigd tot teruggaaf van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (a) in geval van diefstal van het toegangsbewijs voor een Theater voorstelling of (b) het toegangsbewijs van een derde anders dan het Theater heeft verkregen en de derde de toegangsprijs niet heeft afgedragen aan het Theater (c) het evenement tot bijwoning waarvan het toegangsbewijs recht geeft om niet aan het Theater verwijtbare redenen geen doorgang vindt (d) indien de Abonnementhouder of haar medewerkers om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor haar/zijn eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Teruggaaf van de toegangsprijs vindt in deze gevallen ook niet plaats.

5.3. Toegangsbewijzen blijven eigendom van het Theater, ook nadat Abonnementhouder of haar medewerkers de toegangsprijs heeft voldaan. De Abonnementhouder of haar medewerkers kan de toegang worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het toegangsbewijs niet is verkregen van het Theater of van erkende (voor-) verkoopadressen.

5.4 . Het is de Abonnementhouder of haar medewerkers niet toegestaan a) de aanbiedingen aan derden commercieel te exploiteren en/of reeds gekochte kaarten met winst door te verkopen en/of b) de aanbiedingen in welke vorm dan ook, aan derden (niet zijnde abonnementhouders) te verspreiden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. Behoudens ingeval van grove schuld of grove nalatigheid aan de zijde van SSKC of een persoon waarvoor zij verantwoordelijk is, is SSKC niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de Theater voorstelling.

6.2. Indien SSKC uit hoofde van wanprestatie aansprakelijk zou zijn voor enige schade, geleden door de Abonnementhouder en/of haar werknemers, dan blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot het Abonnementsbedrag.

6.3. Indien SSKC tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Abonnementhouder kan voldoen zal de Overeenkomst (voor het betreffende gedeelte) zijn ontbonden, zonder dat enige partij daaraan enig recht tot schadevergoeding kan ontlenen. Onder overmacht voor SSKC is hier te verstaan: iedere redelijkerwijze voor SSKC niet voorzienbare omstandigheid, waardoor de verplichtingen uit een BCA en de Theater voorstelling geheel of gedeeltelijk niet of niet op het overeengekomen tijdstip of op de overeengekomen wijze kan plaatsvinden.

6.4. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, brand, stakingen, schade en/of storingen aan apparatuur en/of apparatuurbesturingssystemen, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis, stremming/staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen, sabotage, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van een Artiest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zowel in binnenland als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving der Overeenkomst redelijkerwijs niet meer van SSKC kan worden gevergd.

6.5. In gevallen waarin de Abonnementhouder zijn verplichtingen jegens SSKC niet nakomt, is hij in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien de Abonnementhouder in gebreke is, dient hij alle door SSKC gemaakte kosten, gerechtelijke zowel als buitenrechtelijke, te vergoeden.

Artikel 7. Intellectuele eigendom
7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het logo en de eventuele tekst en (reclame)muziek van SSKC, alsmede met betrekking tot de door SSKC gehanteerde programma- c.q. bedrijfsformule in het algemeen berusten bij SSKC. Het is de Abonnementhouder niet toegestaan deze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SSKC.

7.2. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het aan de Abonnementhouder ter beschikking gestelde publiciteitsmateriaal van SSKC, inclusief de programmaboeken, berusten bij SSKC. Het bedoelde publiciteitsmateriaal dient uitsluitend in de oorspronkelijke vorm gebruikt te worden en alleen gericht te zijn op het overeengekomen BCA. Voor ieder additioneel gebruik is de schriftelijke toestemming van SSKC vereist.

7.3. Het is de Abonnementhouder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SSKC niet toegestaan in SSKC de merken en/of logos en/of andere herkenningstekens van de Abonnementhouder of een aan haar gelieerde onderneming openbaar te maken, mits anders overeengekomen.

Artikel 8. Gedragsregels
8.1. De Abonnementhouder of haar medewerkers dienen zich bij een bezoek aan een Theater voorstelling overeenkomstig de algemene bezoekersvoorwaarden welke van toepassing zijn op het desbetreffende Theater te gedragen.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CULTUURAANBIEDERS

Stichting Stimulering Kunst en Cultuur t.b.v Bedrijfs Cultureel Abonnement gedeponeerd op 1 juli 2009 bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, onder depotnummer 61/2009.

Artikel 1 - Algemeen
1.1 Onder Bedrijfs Cultureel Abonnement, hierna te noemen BCA wordt verstaan: een activiteit welke door de stichting Stimulering Kunst & Cultuur wordt aangeboden en waarbij de “Onderneming of Abonnementhouder” de gelegenheid krijgt om haar medewerkers toegangskaarten voor culturele evenementen met korting dan wel leuke extra’s op gebied van kunst en cultuur aan te bieden;

1.2 Onder stichting Stimulering Kunst & Cultuur, hierna te noemen SSKC wordt verstaan: de stichting Stimulering Kunst & Cultuur, een ideële organisatie, die zich de promotie van kunst en cultuur bij een breed publiek binnen het bedrijfsleven, in het algemeen belang, ten doel stelt;

1.3 Onder Onderneming of Abonnementhouder wordt verstaan een juridische entiteit hetzij zonder hetzij met rechtspersoonlijkheid;

1.4 Onder Abonnee wordt verstaan: de medewerkers die werkzaam zijn voor de onder 1.3 bedoelde onderneming dan wel Abonnementhouder. De abonnees hebben gedurende de duur van het afgesloten contract de mogelijkheid om gebruik te maken van het aanbod van BCA;

1.5 Onder Cultuuraanbieder wordt verstaan: de onderneming, welke als belangrijkste bedrijfsactiviteit de ontwikkeling en exploitatie van culturele evenementen heeft, waaronder onder meer - maar niet uitsluitend - theatervoorstellingen, musea, tentoonstellingen, festivals, concerten, films etc. worden verstaan;

1.6 Onder Partijen wordt verstaan: de aanduiding van BCA/SSKC en de Cultuuraanbieder gezamenlijk;

1.7 Onder Last Minute aanbiedingen wordt verstaan: aanbiedingen van de Cultuuraanbieder welke binnen 30 dagen na plaatsing op de website ingaan en slechts een looptijd van beperkte duur hebben;

1.8 Onder het Magazine wordt verstaan: het hardcopy en digitale magazine dat door SSKC in het kader van BCA wordt uitgegeven in maart en september;

1.9 Onder Website wordt verstaan: de exclusieve BCA aanbiedingenwebsite. Medewerkers van bij BCA aangesloten Ondernemingen kunnen door middel van een bedrijfslogin of persoonlijke login direct toegang krijgen tot de afgeschermde website;

1.10 Onder Specials en Maatwerk wordt verstaan: dat aanbod van BCA wat heel specifiek wordt uitgezet binnen een bepaald aantal Ondernemingen, in een specifieke regio of op basis van profielvoorkeuren.

1.11 Onder Vrijkaarten wordt verstaan: last minute aanbieden van vrijkaarten voor het afvullen van voorstelling van de Cultuuraanbieder onder een specifieke aantal geselecteerde Ondernemingen.  

1.12 Onder Groepsaanbiedingen wordt verstaan: aanbod van de Cultuuraanbieder dat specifiek voor groepen is samengesteld, waaronder arrangementen of ticket-only vanaf 8 kaarten per boeking. 

Artikel 2 - Duur van de samenwerking
De samenwerking welke tussen BCA/SSKC en de Cultuuraanbieder wordt aangegaan, heeft een looptijd van onbepaalde duur. Op basis van vraag en aanbod komt telkens het contact tot stand en vloeit daar een BCA aanbieding uit voort, of niet.

Artikel 3 - Inhoud van de samenwerking
3.1 Bij plaatsing van een advertentie in het BCA Magazine mag de Cultuuraanbieder haar culturele activiteiten 3 tot 6 keer gratis aanbieden in de wekelijkse digitale BCA nieuwsbrief. Het aantal keer is afhankelijk van de grootte van de advertentie;

3.2 BCA/SSKC biedt de Cultuuraanbieder de gelegenheid om tegen betaling een zgn. last minute aanbieding te plaatsen in de nieuwsbrief. Dit aanbod is ook terug te vinden op de BCA website. Of is er de gelegenheid om een maatwerkaanbieding te plaatsen mits de korting exclusief en scherp is. Dit aanbod is niet op de algemene website van BCA te vinden;

3.3 Met betrekking tot de in lid 1 van dit artikel omschreven aanbiedingen in het Magazine gelden de volgende voorwaarden:
a. De door Cultuuraanbieder aan BCA abonnees te verlenen korting dient minimaal 20% of €5,- te bedragen op de reguliere toegangsprijs van het betreffende culturele evenement;
b. De Cultuuraanbieder levert de relevante tekst, het beeldmateriaal en de kortingsvoorwaarden voor plaatsing in het Magazine aan BCA aan volgens de BCA aanleverspecificaties en de overeengekomen planning;
c. BCA is verantwoordelijk voor de indeling van de aanbiedingen en voor de lay-out van het Magazine en behoudt zich terzake
alle rechten voor;

3.4 Met betrekking tot de in lid 2 van dit artikel omschreven aanbiedingen in de nieuwsbrief, special- en maatwerkmailing en op de website gelden de volgende voorwaarden:
a. De door Cultuuraanbieder aan BCA abonnees te verlenen korting dient minimaal 20% te bedragen op de reguliere toegangsprijs van het betreffende culturele evenement. Of in elk geval een exclusieve scherpe korting;
b. Last Minute aanbiedingen worden voor de duur van de aanbieding op de website geplaatst;
c. De Cultuuraanbieder levert de relevante tekst, het beeldmateriaal en de kortingsvoorwaarden voor plaatsing in de nieuwsbrief en op de website aan BCA aan volgens de BCA aanleverspecificaties en weekplanning;
d. BCA is verantwoordelijk voor de volgorde van plaatsing van de aanbiedingen in de nieuwsbrief en op de website en behoudt zich terzake alle rechten voor.

Artikel 4 - Betaling
De Cultuuraanbieder zal er voor zorgdragen dat het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na ontvangst van een daartoe strekkende factuur van BCA op de bankrekening van BCA zal zijn bijgeschreven.

Artikel 5 - Kaartverkoop/ afhandeling
5.1 De kaartverkoop voor het betreffende culturele evenement zal bij voorkeur via een door Cultuuraanbieder aan te leveren telefoonnummer of een internetlink plaatsvinden. In goed overleg tussen de Cultuuraanbieder en BCA kan de aanbieding ook worden geëffectueerd via een zgn. kortingscoupon in het Magazine of een print van de coupon op de BCA website;

5.2 Met betrekking tot de afhandeling van de toegangsbewijzen zullen de algemene voorwaarden van BCA en de gebruikelijke voorwaarden van de desbetreffende culturele organisatie van toepassing zijn;

5.3 BCA kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade welke ontstaat uit het feit dat het betreffende culturele evenement om welke reden dan ook geen doorgang vindt.

Artikel 6 - Rechten van intellectuele en industriële eigendom
De Cultuuraanbieder verklaart dat het BCA in het kader van deze overeenkomst is toegestaan het door de Cultuuraanbieder aangeleverde materiaal openbaar te maken in het Magazine en op de website. De Cultuuraanbieder vrijwaart BCA voor aanspraken van derden in dit verband gedaan.

Artikel 7 - Goede naam / Geheimhouding
7.1 De Cultuuraanbieder en haar medewerkers zullen zich onthouden van handelingen of gedragingen ten gevolge waarvan de goede naam van BCA/SSKC en/of van één harer producten en/of diensten in diskrediet zou kunnen worden gebracht;

7.2 De Cultuuraanbieder garandeert dat zij strikte geheimhouding zal betrachten ten aanzien van alle informatie met betrekking tot de bedrijfsvoering en overige interne aangelegenheden van BCA/SSKC, welke haar ter kennis is gekomen in de Uitvoering van de diensten.

Artikel 8 - Publiciteit
Het is Partijen slechts met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de andere partij toegestaan in de publiciteit te treden met betrekking tot de diensten zoals omschreven in de onderhavige overeenkomst.

Artikel 9 - Overdracht van rechten en verplichtingen
Zonder schriftelijke toestemming van de andere partij mag de wederpartij haar rechten of verplichtingen niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden. Deze toestemming wordt door de ene partij bij deze bij voorbaat gegeven aan de andere partij voor zover het een vennootschap betreft die voor 100% behoort tot het concern waartoe de andere partij behoort.

Artikel 10 - Slotbepalingen
10.1 Op de overeenkomst en alle eventuele aanvullingen daarop, alsook op alle eventuele daaruit voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing;

10.2 Geschillen te zake van deze overeenkomst of de uitvoering daarvan, zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ABONNEES

Stichting Stimulering Kunst en Cultuur t.b.v Bedrijfs Cultureel Abonnement gedeponeerd op 1 juli 2009 bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, onder depotnummer 60/2009.

NB - Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de ALGEMENE VOORWAARDEN voor CULTUURAANBIEDERS

Artikel 1 - Algemeen
1.1 Onder Bedrijfs Cultureel Abonnement, hierna te noemen BCA wordt verstaan: een activiteit welke door de stichting Stimulering Kunst & Cultuur wordt aangeboden en waarbij de “Onderneming of Abonnementhouder” de gelegenheid krijgt om haar medewerkers toegangskaarten voor culturele evenementen met korting aan te bieden;

1.2 Onder stichting Stimulering Kunst & Cultuur, hierna te noemen SSKC wordt verstaan: de stichting Stimulering Kunst & Cultuur, een ideële organisatie, 
die zich de promotie van kunst en cultuur bij een breed publiek binnen het bedrijfsleven, in het algemeen belang, ten doel stelt;

1.3 Onder Onderneming of Abonnementhouder wordt verstaan een juridische entiteit hetzij zonder hetzij met rechtspersoonlijkheid;

1.4 Onder Abonnee wordt verstaan: de medewerkers die werkzaam zijn voor de onder 1.3 bedoelde onderneming dan wel Abonnementhouder. De abonnees hebben gedurende de duur van het afgesloten contract de mogelijkheid om gebruik te maken van het aanbod van BCA;

1.5 Onder Cultuuraanbieder wordt verstaan: de onderneming, welke als belangrijkste bedrijfsactiviteit de ontwikkeling en exploitatie van culturele evenementen heeft, waaronder onder meer - maar niet uitsluitend - theatervoorstellingen, musea, tentoonstellingen, festivals, concerten, films etc. worden verstaan;

1.6 Onder Partijen wordt verstaan: de aanduiding van BCA/SSKC en de Cultuuraanbieder gezamenlijk;

1.7 Onder Last Minute aanbiedingen wordt verstaan: aanbiedingen van de Cultuuraanbieder welke binnen 30 dagen na plaatsing op de website ingaan en slechts een looptijd van beperkte duur hebben;

1.8 Onder het Magazine wordt verstaan: het hardcopy magazine dat door SSKC in het kader van BCA wordt uitgegeven en tweemaal per jaar verschijnt (1 maart en 1 september);

1.9 Onder Website wordt verstaan: de exclusieve BCA website. Medewerkers van BCA aangesloten ondernemingen kunnen door middel van een inlogcode op het intranet/internet direct toegang krijgen tot de afgeschermde BCA website;

1.10 Onder Specials wordt verstaan: dat aanbod van BCA wat heel specifiek wordt uitgezet binnen een bepaald aantal Ondernemingen of in een specifieke regio.

1.11 Onder Nieuwsbrief wordt verstaan: de wekelijkse nieuwsbrief met landelijk BCA aanbod en een incidentele nieuwsbrief met bedrijfsspecifieke - of regionale aanbiedingen (Specials) of vrijkaartenacties. 

Artikel 2 – Algemene voorwaarden BCA aanbiedingen
Op alle gepubliceerde BCA aanbiedingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

2.1 De aanbiedingen zijn alleen geldig op de vermelde data, in de genoemde theaters/locaties en op basis van beschikbaarheid;

2.2 De abonnee kan maximaal 8 kaarten per voorstelling boeken, tenzij anders staat vermeld in de coupon van de aanbieding;

2.3 De aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen;

2.4 Op reeds gereserveerde kaarten wordt geen restitutie verleend;

2.5 Prijzen voor de voorstellingen zijn exclusief eventuele reserveer-, consumptie- en/of administratiekosten, tenzij anders staat vermeld.

2.6 De informatie over de aanbiedingen in het BCA Magazine, op de website en in de nieuwsbrief is uitermate zorgvuldig gecontroleerd. Voor de gevolgen van zet-, typ-, programmeer- en/of programmafouten kan BCA niet aansprakelijk worden gesteld;

2.7 Overnemen van artikelen dan wel aanbiedingen uit de BCA publicaties zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is uitdrukkelijk verboden;

2.8 Zie artikel 5 (5.1 en 5.2) van de algemene voorwaarden Sales.

Je gebruikt een oude browser, waardoor deze website niet werkt.
Update naar een modernere browser.