Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden voor gebruikers, bedrijven en culturele partijen.

Voor gebruikers

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen CultuurWerkt! en gebruikers die account aanmaken op het (online) platform van CultuurWerkt!.

Artikel 2: Dienstverlening CultuurWerkt!

2.1 CultuurWerkt! stelt aan gebruikers een platform beschikbaar waarop zij cultuur aanbod toegankelijk maakt voor gebruikers.

2.2 Op dit platform kunnen gebruikers het aanbod van verschillende aangesloten cultuur aanbieders zien.

2.3 De cultuur aanbieder biedt via het platform van CultuurWerkt! zijn diensten aan. CultuurWerkt! heeft hierbij slechts een faciliterende rol en heeft geen invloed op de uiteindelijke overeenkomst die de betreffende cultuur aanbieder met gebruiker sluit. Overeenkomsten die tussen gebruiker en cultuur aanbieder tot stand komen, komen uitsluitend tot stand tussen gebruiker en cultuur aanbieder. CultuurWerkt! treedt op als bemiddelaar en is op geen enkele wijze contractspartij bij een overeenkomst tussen gebruiker en cultuur aanbieder. CultuurWerkt! is derhalve niet verantwoordelijk, dan wel aansprakelijk, voor de uitvoering van de overeenkomst tussen gebruiker en cultuur aanbieder.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Op alle gepubliceerde aanbiedingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • De aanbiedingen zijn alleen geldig op de vermelde data, bij de genoemde cultuur aanbieder en op basis van beschikbaarheid;

  1. Gebruiker kan maximaal 8 kaarten per voorstelling boeken, tenzij anders staat vermeld in de aanbieding;

  2. De aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen;

  3. Op reeds gereserveerde kaarten wordt geen restitutie verleend;

  4. Prijzen voor de voorstellingen zijn exclusief eventuele reserveer-, consumptie- en/of administratiekosten, tenzij anders staat vermeld.


3.2
 De informatie over de aanbiedingen in het CultuurWerkt! magazine, op de website en in de nieuwsbrief is uitermate zorgvuldig gecontroleerd. Voor de gevolgen van zet-, typ-, programmeer- of programmafouten kan CultuurWerkt! niet aansprakelijk worden gesteld.

3.3 Overnemen van artikelen dan wel aanbiedingen uit de CultuurWerkt! publicaties zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is uitdrukkelijk verboden.

Artikel 4: Gedragsregels

4.1 Gebruiker dient zich bij een bezoek aan een cultuur aanbieder overeenkomstig de algemene bezoekersvoorwaarden te houden welke van toepassing zijn bij de betreffende cultuur aanbieder.

Artikel 5: Platform

5.1 CultuurWerkt! heeft het recht om diverse updates door te voeren op het platform.

5.2 CultuurWerkt! garandeert niet dat het platform foutloos en zonder onderbreken functioneert. CultuurWerkt! zal zich inspannen om eventuele storingen zo snel mogelijk op te lossen.

5.3 CultuurWerkt! behoudt zich het recht voor om het platform geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen wanneer dit nodig is voor onderhoud of aanpassingen.

5.4 Gebruiker is bij het gebruik van het platform aansprakelijk voor het geheimhouden van de gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruiker mag deze niet delen met derden.

Voor bedrijven

Artikel 1: Definities

1.1 Gebruiker: CultuurWerkt! en diens rechtsopvolgers.
1.2 Afnemer: natuurlijke en rechtspersonen die een overeenkomst sluiten met Cultuurwerkt!.

Artikel 2: Algemeen
 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen gebruiker en afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk hiervan is afgeweken.

2.2 Gebruiker wijst de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van afnemer uitdrukkelijk van de hand.

2.3 Indien enige voorwaarde geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden volledig in stand. Gebruiker zal dan samen met afnemer de nietige of vernietigde voorwaarde vervangen door een nieuwe voorwaarde. De nieuwe voorwaarde wordt opgesteld naar het doel en de strekking van de te vervangen voorwaarde.

2.4 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij gebruiker voor de uitvoering derden inschakelt.

2.5 Bij onduidelijkheid over een voorwaarde moet deze worden uitgelegd in de geest van deze voorwaarden. Deze uitleg wordt eveneens gehanteerd wanneer er een situatie is ontstaan die niet in deze voorwaarden is geregeld.

2.6 Gebruiker kan ten voordele van afnemer afwijken van, of een andere uitvoering geven aan, deze voorwaarden. Dit houdt echter niet in dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn. Gebruiker behoudt het recht om naleving van deze voorwaarden te eisen.

Artikel 3: Offerte

3.1 De offerte is vrijblijvend en gedurende één maand na dagtekening geldig.

3.2 Indien afnemer de offerte niet binnen de termijn schriftelijk heeft aanvaard vervalt de offerte en is gebruiker gerechtigd de offerte te wijzigen of in te trekken.

3.3 Gebruiker heeft het recht om een offerte te wijzigen of in te trekken wanneer deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door afnemer.

Artikel 4: Overeenkomst

4.1 Een overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan voor 12 maanden en wordt na de looptijd stilzwijgend verlengd met een looptijd van 12 maanden. De overeenkomst kan schriftelijk door afnemer 2 maanden voor afloop van de looptijd worden opgezegd.
Een overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan voor 24 of 36 of langer maanden en wordt na de looptijd stilzwijgend met een looptijd van 12 maanden verlengd. De overeenkomst kan schriftelijk door afnemer 2 maanden voor afloop van de looptijd worden opgezegd.

4.2 In de overeenkomst staan de diensten omschreven die zullen worden verricht en is de overeengekomen prijs opgenomen. Als tussentijds blijkt dat de overeenkomst niet toereikend is of één van de partijen de overeenkomst wil wijzigen dan kan dit in onderling overleg. De overeengekomen prijs kan dan eventueel ook worden gewijzigd. De wijziging wordt schriftelijk of digitaal overeengekomen.

4.3 Bij de uitvoering van de overeenkomst zal gebruiker zich houden aan de eisen van goed vakmanschap. Gebruiker voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Dit op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Gebruiker heeft slechts een inspanningsverplichting en geeft geen garanties om een beoogd resultaat te bereiken.

4.4 Gebruiker heeft het recht om de overeenkomst te wijzigen of in te trekken wanneer deze overeenkomst is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door afnemer. Gebruiker kan de overeenkomst opschorten of extra kosten in rekening brengen wanneer benodigde informatie door afnemer niet tijdig, onjuist of onvolledig is verstrekt.

4.5 Gebruiker kan de overeenkomst zonder opzegtermijn tussentijds beëindigen of wijzigen wanneer er omstandigheden zijn die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of waardoor de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van gebruiker kan worden gevergd.

4.6 Gebruiker kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of ontbinden indien afnemer verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet of niet tijdig nakomt of gebruiker een gegronde vrees heeft dat zich dit zal voordoen en deze wanprestatie opschorting of ontbinding rechtvaardigt. Gebruiker heeft in dit geval geen verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl afnemer hiertoe wel verplicht is wegens de wanprestatie.

4.7 Gebruiker heeft het recht de overeenkomst zonder aanmaning of ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen indien afnemer surseance van betaling aanvraagt, hem surseance van betaling wordt verleend, faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of de schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken of zijn onderneming wordt geliquideerd.

Artikel 5: Wijziging voorwaarden

5.1 Gebruiker behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden pas in werking wanneer deze aan afnemer bekend zijn gemaakt.

5.2 Afnemer behoudt zich het recht om de overeenkomst te beëindigen binnen twee weken nadat de gewijzigde voorwaarden aan hem bekend zijn gemaakt.

5.3 Indien afnemer binnen twee weken niet heeft gereageerd op de mededeling is gebruiker gerechtigd om er vanuit te gaan dat afnemer de gewijzigde voorwaarden heeft geaccepteerd.

Artikel 6: Termijnen

6.1 Een overeengekomen termijn begint pas te lopen nadat eventuele materialen en informatie ( waaronder o.a. e-mailadressen, beeldmateriaal, NAW gegevens, etc.) door afnemer aangeleverd zijn.

6.2 Gebruiker doet zijn uiterste best om de afgesproken termijnen, die zijn opgenomen in de overeenkomst of op andere wijze zijn overeengekomen, na te komen. Overschrijding van de overeengekomen termijnen brengt gebruiker niet in verzuim.

Artikel 7: Prijzen en betaling

7.1 De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

7.2 De prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en worden jaarlijks geïndexeerd conform de consumentenprijsindex.

7.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aangewezen bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd.

7.3 Bezwaar tegen het factuurbedrag moet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk worden gemeld bij gebruiker.

7.4 Afnemer is van rechtswege in verzuim wanneer hij niet betaalt binnen de betalingstermijn. Afnemer is over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment van verzuim tot aan het tijdstip van volledige betaling.

7.5 Indien de afnemer in verzuim blijft komen alle redelijke buitengerechtelijke en gebruikelijke gerechtelijke kosten, die in verband staan met de invordering, voor rekening van de afnemer. Over deze kosten wordt eveneens wettelijke rente in rekening gebracht.

7.6 Betalingen van afnemer strekken eerst tot betaling van de kosten van de invordering, vervolgens tot betaling van alle rente en als laatst tot betaling van de hoofdsom, ook wanneer afnemer anders aangeeft bij de betaling.

7.7 Afnemer is nimmer gerechtigd om, zonder instemming van gebruiker, een schuld van gebruiker te verrekenen met een factuur. Bezwaren van afnemer tegen de geleverde diensten of de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. Ook om andere redenen mag afnemer de betaling niet opschorten, tenzij hij een beroep kan doen op één van de artikelen onder afdeling 6.5.3. van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8: Kaartverkoop, cultuur aanbieders en contact

8.1 Alle door gebruiker en derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-)verkoop van plaatsbewijzen voor voorstellingen of andere cultuur aanbod door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

8.2 Cultuur aanbieders bieden via het (online) platform van Gebruiker hun diensten aan. Gebruiker heeft hierbij slechts een faciliterende rol en heeft geen invloed op de uiteindelijke overeenkomst die de betreffende cultuur aanbieder met afnemer sluit. Overeenkomsten die tussen afnemer en cultuur aanbieder tot stand komen, komen uitsluitend tot stand tussen afnemer en cultuur aanbieder. Gebruiker treedt op als bemiddelaar en is op geen enkele wijze contractspartij bij een overeenkomst tussen afnemer en cultuur aanbieder. Klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de cultuur aanbieder dienen daarom onverwijld en rechtstreeks gericht te worden aan de cultuur aanbieder.

8.3 Afnemer heeft geen recht op teruggaaf van de toegangsprijs of enige andere vergoeding anders dan overeengekomen met de cultuur aanbieder.

8.4 Het is afnemer niet toegestaan om een aanbieding aan derden commercieel te exploiteren of reeds gekochte kaarten met winst door te verkopen aan derden of de aanbiedingen, in welke vorm dan ook, aan derden te verspreiden.

Artikel 9: Cultuur op de Werkvloer

9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, omvatten de door gebruiker uit te voeren activiteiten in het kader van Cultuur op de Werkvloer niet de verplichting tot het afsluiten van enige verzekering namens afnemer, zoals (maar niet beperkt tot) een evenementenverzekering, annuleringsverzekering, transport- of non-appearance verzekering dan wel verzekeringen ten behoeve van aanwezige medewerkers en/of publiek. Gebruiker kan afnemer hieromtrent adviseren, de verantwoordelijkheid voor het al dan niet af sluiten van relevante verzekeringen berust bij afnemer.

9.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, omvatten de door gebruiker uit te voeren activiteiten in het kader van Cultuur op de Werkvloer niet de verplichting tot het aanvragen en/of verkrijgen van eventuele vergunningen en/of ontheffingen namens afnemer. Gebruiker kan afnemer hieromtrent adviseren, de verantwoordelijkheid voor het aanvragen en/of verkrijgen van relevante vergunningen en/of ontheffingen berust bij afnemer.

9.3 Afnemer is gehouden haar medewerking te verlenen aan het tot stand brengen van een activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer door gebruiker en zal in dit verband:

 • Gebruiker voorzien van alle relevante informatie en gegevens die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor het adequaat kunnen uitvoeren van een activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer;

  1. Er voor zorgdragen dat de locatie waar de activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer zal plaatsvinden geschikt is voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht. Gebruiker zal afnemer in dit verband tijdig op de hoogte brengen van de voorwaarden die ter zake door de cultuur aanbieder worden gesteld.

  2. Er voor zorgdragen dat medewerkers van gebruiker of van de cultuur aanbieder zodra zij op de locatie van zijn aangekomen waar de activiteiten in het kader van Cultuur op de Werkvloer zullen plaatsvinden direct een aanvang kunnen maken met de werkzaamheden en deze ongestoord kunnen uitvoeren.

9.4 In geval de opdracht aan gebruiker tot het tot stand brengen van een activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer door afnemer wordt geannuleerd, dient afnemer dit schriftelijk aan gebruiker mede te delen en zal afnemer de navolgende vergoeding aan gebruiker verschuldigd zijn:

 • Bij annulering tot 4 weken voor de overeengekomen uitvoeringsdatum van de activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer worden de volledige projectkosten aan afnemer in rekening gebracht.

  1. Bij annulering tot 2 weken voor de overeengekomen uitvoeringsdatum van de activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer worden de volledige projectkosten alsmede 2/3 van de overeengekomen gage aan afnemer in rekening gebracht.

  2. Bij annulering binnen 2 weken voor de overeengekomen uitvoeringsdatum van de activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer worden de volledige projectkosten en de volledige gage aan afnemer in rekening gebracht.

9.5 Voor zover van toepassing op de desbetreffende activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer is afnemer verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen aan de relevantie collectieve beheersorganisaties (zoals Buma) wegens het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval beperkt tot de som waarvoor gebruiker verzekerd is.

10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, de redelijke kosten die zijn gemaakt om de overeenkomst alsnog op juiste wijze uit te voeren en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze kosten vallen alleen onder de directe schade wanneer wordt vastgesteld dat de schade toerekenbaar is aan gebruiker.

10.3 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Tevens is gebruiker nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

10.4 De beperking van de aansprakelijkheid van gebruiker is alleen geldig wanneer er geen sprake is van schade als direct gevolg van opzet of grove schuld van de gebruiker, één van zijn ondergeschikten of ingeschakelde derden.

10.5 Indien gebruiker de overeenkomst niet of niet deugdelijk kan nakomen door toedoen van afnemer is afnemer aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan de zijde van gebruiker.

10.6 Afnemer vrijwaart gebruiker voor eventuele vorderingen van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan gebruiker toerekenbaar is. Indien gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is afnemer gehouden gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van gebruiker en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van afnemer.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1 Gebruiker behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.

11.2 Alle kennis die gebruiker verkrijgt door de uitvoering van de gesloten overeenkomst mag gebruiker voor andere doeleinden gebruiken, tenzij het gaat om vertrouwelijke gegevens van afnemer.

Artikel 12: Overmacht

12.1 In geval van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker, die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met afnemer, opgeschort. Gebruiker stelt afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtssituatie.

12.2 Onder overmacht wordt, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, mede verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen en waardoor gebruiker niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: werkstakingen, technische complicaties, ziekte van ingezet personeel, overheidsmaatregelen, storingen, pandemie, overstromingen etc..

12.3 Gebruiker heeft het recht om zijn verplichtingen op te schorten tijdens de overmachtssituatie. Gebruiker heeft geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de overmachtssituatie.

12.4 Partijen hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden wanneer de overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt. Partijen hebben geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de ontbinding.

12.5 Indien gebruiker de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze alsnog na kan komen en dit gedeelte als zodanig zelfstandige waarde toekomt, heeft gebruiker het recht om dit gedeelte afzonderlijk te factureren. Er is sprake van een afzonderlijke overeenkomst, daarom is afnemer verplicht deze factuur te voldoen.

Artikel 13: Geheimhouding

13.1 Afnemer en haar medewerkers zijn gehouden tot absolute geheimhouding van alle aangelegenheden en bijzonderheden over de bedrijfsaangelegenheden waarvan kennis wordt genomen, op welke wijze dan ook, in verband met de uitvoering van de diensten door gebruiker.

13.2 Afnemer en haar medewerkers zullen zich onthouden van handelingen of gedragingen ten gevolge waarvan de goede naam van gebruiker in diskrediet zou kunnen worden gebracht.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2 De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Voor cultuuraanbieders

Artikel 1: Definities

 

1.1 Gebruiker: CultuurWerkt! en diens rechtsopvolgers.

1.2 Afnemer: natuurlijke en rechtspersonen die een overeenkomst sluiten met Cultuurwerkt!.

 

Artikel 2: Algemeen

 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen gebruiker en afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk hiervan is afgeweken.

2.2 Gebruiker wijst de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van afnemer uitdrukkelijk van de hand.

2.3 Indien enige voorwaarde geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden volledig in stand. Gebruiker zal dan samen met afnemer de nietige of vernietigde voorwaarde vervangen door een nieuwe voorwaarde. De nieuwe voorwaarde wordt opgesteld naar het doel en de strekking van de te vervangen voorwaarde.

2.4 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij gebruiker voor de uitvoering derden inschakelt.

2.5 Bij onduidelijkheid over een voorwaarde moet deze worden uitgelegd in de geest van deze voorwaarden. Deze uitleg wordt eveneens gehanteerd wanneer er een situatie is ontstaan die niet in deze voorwaarden is geregeld.

2.6 Gebruiker kan ten voordele van afnemer afwijken van, of een andere uitvoering geven aan, deze voorwaarden. Dit houdt echter niet in dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn. Gebruiker behoudt het recht om naleving van deze voorwaarden te eisen.

 

Artikel 3: Offerte

 

3.1 De offerte is vrijblijvend en gedurende één maand na dagtekening geldig.

3.2 Indien afnemer de offerte niet binnen de termijn schriftelijk heeft aanvaard vervalt de offerte en is gebruiker gerechtigd de offerte te wijzigen of in te trekken.

3.3 Gebruiker heeft het recht om een offerte te wijzigen of in te trekken wanneer deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door afnemer.

 

Artikel 4: Overeenkomst

 

4.1 Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

4.2 In de overeenkomst staan de diensten omschreven die zullen worden verricht en is de overeengekomen prijs opgenomen. Als tussentijds blijkt dat de overeenkomst niet toereikend is of één van de partijen de overeenkomst wil wijzigen dan kan dit in onderling overleg. De overeengekomen prijs kan dan eventueel ook worden gewijzigd. De wijziging wordt schriftelijk of digitaal overeengekomen.

4.3 Bij de uitvoering van de overeenkomst zal gebruiker zich houden aan de eisen van goed vakmanschap. Gebruiker voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Dit op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Gebruiker heeft slechts een inspanningsverplichting en geeft geen garanties om een beoogd resultaat te bereiken.

4.4 Gebruiker heeft het recht om de overeenkomst te wijzigen of in te trekken wanneer deze overeenkomst is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door afnemer. Gebruiker kan de overeenkomst opschorten of extra kosten in rekening brengen wanneer benodigde informatie door afnemer niet tijdig, onjuist of onvolledig is verstrekt.

4.5 Gebruiker kan de overeenkomst zonder opzegtermijn tussentijds beëindigen of wijzigen wanneer er omstandigheden zijn die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of waardoor de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van gebruiker kan worden gevergd.

4.6 Gebruiker kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of ontbinden indien afnemer verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet of niet tijdig nakomt of gebruiker een gegronde vrees heeft dat zich dit zal voordoen en deze wanprestatie opschorting of ontbinding rechtvaardigt. Gebruiker heeft in dit geval geen verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl afnemer hiertoe wel verplicht is wegens de wanprestatie.

4.7 Gebruiker heeft het recht de overeenkomst zonder aanmaning of ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen indien afnemer surseance van betaling aanvraagt, hem surseance van betaling wordt verleend, faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of de schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken of zijn onderneming wordt geliquideerd.

 

Artikel 5: Wijziging voorwaarden

 

5.1 Gebruiker behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden pas in werking wanneer deze aan afnemer bekend zijn gemaakt.

5.2 Afnemer behoudt zich het recht om de overeenkomst te beëindigen binnen twee weken nadat de gewijzigde voorwaarden aan hem bekend zijn gemaakt.

5.3 Indien afnemer binnen twee weken niet heeft gereageerd op de mededeling is gebruiker gerechtigd om er vanuit te gaan dat afnemer de gewijzigde voorwaarden heeft geaccepteerd.

 

Artikel 6: Termijnen

 

6.1 Een overeengekomen termijn begint pas te lopen nadat eventuele materialen en informatie door afnemer aangeleverd zijn.

6.2 Gebruiker doet zijn uiterste best om de afgesproken termijnen, die zijn opgenomen in de overeenkomst, na te komen. Overschrijding van de overeengekomen termijnen brengt gebruiker niet in verzuim.

 

Artikel 7: Prijzen en betaling

 

7.1 De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

7.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aangewezen bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd.

7.3 Bezwaar tegen het factuurbedrag moet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk worden gemeld bij gebruiker.

7.4 Afnemer is van rechtswege in verzuim wanneer hij niet betaalt binnen de betalingstermijn. Afnemer is over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment van verzuim tot aan het tijdstip van volledige betaling.

7.5 Indien de afnemer in verzuim blijft komen alle redelijke buitengerechtelijke en gebruikelijke gerechtelijke kosten, die in verband staan met de invordering, voor rekening van de afnemer. Over deze kosten wordt eveneens wettelijke rente in rekening gebracht.

7.6 Betalingen van afnemer strekken eerst tot betaling van de kosten van de invordering, vervolgens tot betaling van alle rente en als laatst tot betaling van de hoofdsom, ook wanneer afnemer anders aangeeft bij de betaling.

7.7 Afnemer is nimmer gerechtigd om, zonder instemming van gebruiker, een schuld van gebruiker te verrekenen met een factuur. Bezwaren van afnemer tegen de geleverde diensten of de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. Ook om andere redenen mag afnemer de betaling niet opschorten, tenzij hij een beroep kan doen op één van de artikelen onder afdeling 6.5.3. van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 8: Inhoud van de samenwerking en kaartverkoop

 

8.1 Bij plaatsing van een advertentie door afnemer in het magazine en de website van gebruiker gelden de navolgende voorwaarden:

 • Afnemer levert de relevante tekst, het beeldmateriaal en de kortingsvoorwaarden voor plaatsing in het magazine en op de website, het gesloten platform aan gebruiker aan volgens de aanleverspecificaties van gebruiker en de overeengekomen planning.

  1. Gebruiker is verantwoordelijk voor de indeling van de aanbiedingen en voor de lay-out van het magazine en website en behoudt zich terzake alle rechten voor.

8.2 Gebruiker biedt indien mogelijk afnemer de gelegenheid tegen betaling een zgn. last minute aanbieding te plaatsen in de nieuwsbrief, special mailing en website. Dit aanbod is ook terug te vinden op de website van gebruiker.

8.3 Met betrekking tot de in lid 2 van dit artikel omschreven aanbiedingen in de nieuwsbrief, special- en maatwerkmailing en op de website gelden de volgende voorwaarden:

 • Last minute aanbiedingen worden indien mogelijk voor de duur van de aanbieding op de website geplaatst.

  1. Afnemer levert de relevante tekst, het beeldmateriaal en de kortingsvoorwaarden voor plaatsing in de nieuwsbrief en op de website aan gebruiker aan volgens de aanleverspecificaties van gebruiker en de weekplanning.

  2. Gebruiker is verantwoordelijk voor de volgorde van plaatsing van de aanbiedingen in de nieuwsbrief en op de website en behoudt zich terzake alle rechten voor.

  3. Gebruiker neemt afnemer op als partner in (corporate) communicatie uitingen.

8.4 De kaartverkoop voor het betreffende culturele evenement zal bij voorkeur via een door afnemer aan te leveren boekingslink of deeplink plaatsvinden. In goed overleg tussen afnemer en gebruiker kan de aanbieding ook worden geëffectueerd via een telefoonnummer of een zgn. kortingscoupon in het magazine of een print van de coupon op de website van gebruiker.

 

Artikel 9: Cultuur op de Werkvloer

 

9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, omvatten de door gebruiker uit te voeren werkzaamheden in het kader van Cultuur op de Werkvloer niet de verplichting tot het afsluiten van enige verzekering namens afnemer, zoals (maar niet beperkt tot) een evenementenverzekering, annuleringsverzekering, transport- of non-appearance verzekering dan wel verzekeringen ten behoeve van aanwezige medewerkers of derden.

9.2 Afnemer is gehouden haar medewerking te verlenen aan het tot stand brengen van een activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer door gebruiker en zal in dit verband gebruiker voorzien van alle relevante informatie en gegevens die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor het adequaat kunnen uitvoeren van een activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer. Zo zal afnemer er voor zorg dragen dat gebruiker tijdig wordt voorzien van alle relevante technische informatie en specificaties, bijvoorbeeld – doch daartoe niet beperkt – met betrekking tot de locatie waar de activiteiten in het kader van Cultuur op de Werkvloer zullen worden uitgevoerd.

9.3 Het risico voor beschadiging van c.q. tenietgaan van eventuele decorstukken/materialen/kostuums (inclusief het transport daarvan) welke afnemer gebruikt bij het uitvoeren van een activiteit in het kader Cultuur op de Werkvloer berust volledig bij afnemer. Afnemer garandeert gebruiker in dit verband afdoende verzekerd te zijn tegen schade voortvloeiend uit beschadiging aan of tenietgaan van bedoelde decorstukken/materialen/kostuums.

9.4 Indien en voor zover afnemer de overeenkomst tot het leveren van een activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer wenst te annuleren kan dat slechts gebeuren door middel van een schriftelijke mededeling aan gebruiker.

9.5 In geval de overeenkomst tot het leveren van een activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer door hetzij afnemer, hetzij gebruiker wordt geannuleerd dient dit te geschieden door een schriftelijke mededeling door de annulerende partij aan de wederpartij. In dat geval zal de annulerende partij aan de wederpartij de navolgende vergoeding voldoen:

 • Bij annulering tot 4 weken voor de overeengekomen uitvoeringsdatum van de activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer geldt als vergoeding: de volledige projectkosten;

  1. Bij annulering tot 2 weken voor de overeengekomen uitvoeringsdatum van de activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer geldt als vergoeding: de volledige projectkosten alsmede 2/3 van de overeengekomen gage;

  2. Bij annulering binnen 2 weken voor de voor de overeengekomen uitvoeringsdatum van de activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer geldt als vergoeding: de volledige projectkosten en de volledige gage.

9.6 Voor zover van toepassing op de desbetreffende activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer is afnemer verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen aan de relevantie collectieve beheersorganisaties (zoals Buma) wegens het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 

10.1 Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval beperkt tot de som waarvoor gebruiker verzekerd is.

10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, de redelijke kosten die zijn gemaakt om de overeenkomst alsnog op juiste wijze uit te voeren en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze kosten vallen alleen onder de directe schade wanneer wordt vastgesteld dat de schade toerekenbaar is aan gebruiker.

10.3 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Tevens is gebruiker nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

10.4 De beperking van de aansprakelijkheid van gebruiker is alleen geldig wanneer er geen sprake is van schade als direct gevolg van opzet of grove schuld van de gebruiker, één van zijn ondergeschikten of ingeschakelde derden.

10.5 Indien gebruiker de overeenkomst niet of niet deugdelijk kan nakomen door toedoen van afnemer is afnemer aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan de zijde van gebruiker.

10.6 Afnemer vrijwaart gebruiker voor eventuele vorderingen van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan gebruiker toerekenbaar is. Indien gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is afnemer gehouden gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van gebruiker en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van afnemer.

 

Artikel 11: Intellectuele eigendom

 

11.1 Gebruiker behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.

11.2 Afnemer verklaart dat het gebruiker in het kader van deze overeenkomst is toegestaan het door afnemer aangeleverde materiaal openbaar te maken in de magazine en op de website van gebruiker. Afnemer staat er verder voor in dat zij volledig vrij en gerechtigd is om alle activiteiten/uitingen welke zij verricht in het kader van Cultuur op de Werkvloer openbaar te maken en dat door die activiteiten/uitingen geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. Afnemer vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden in dit verband gedaan.

 

Artikel 12: Overmacht

 

12.1 In geval van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker, die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met afnemer, opgeschort. Gebruiker stelt afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtssituatie.

12.2 Onder overmacht wordt, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, mede verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen en waardoor gebruiker niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: werkstakingen, technische complicaties, ziekte van ingezet personeel, overheidsmaatregelen, storingen, pandemie, overstromingen etc..

12.3 Gebruiker heeft het recht om zijn verplichtingen op te schorten tijdens de overmachtssituatie. Gebruiker heeft geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de overmachtssituatie.

12.4 Partijen hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden wanneer de overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt. Partijen hebben geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de ontbinding.

12.5 Indien gebruiker de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze alsnog na kan komen en dit gedeelte als zodanig zelfstandige waarde toekomt, heeft gebruiker het recht om dit gedeelte afzonderlijk te factureren. Er is sprake van een afzonderlijke overeenkomst, daarom is afnemer verplicht deze factuur te voldoen.

 

Artikel 13: Geheimhouding

 

13.1 Afnemer en haar medewerkers zijn gehouden tot absolute geheimhouding van alle bijzonderheden over de bedrijfsaangelegenheden waarvan kennis wordt genomen, op welke wijze dan ook, in verband met de uitvoering van de diensten door gebruiker.

13.2 Afnemer en haar medewerkers zullen zich onthouden van handelingen of gedragingen ten gevolge waarvan de goede naam van gebruiker in diskrediet zou kunnen worden gebracht.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

 

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2 De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

©EenvoudigRecht.nl – update 1 september 2022