Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden stichting stimulering kunst en cultuur

Deze algemene voorwaarden van Stichting Stimulering Kunst en Cultuur ten behoeve van CultuurWerkt! zijn gedeponeerd op 5 juni 2018 bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, onder depotnummer 62/2018 en bestaan uit:

A. Algemene leveringsvoorwaarden geldend voor Ondernemingen, Cultuuraanbieders en Afnemers

Artikel 1 – Definities

Onder Aanbieding(en) wordt verstaan het aanbieden van een culturele activiteit als bedoeld in artikel 2 van hoofdstuk C. Algemene Voorwaarden voor Cultuuraanbieders. Onder Aansluitkosten wordt verstaan; het bedrag dat de Onderneming betaalt aan SSKC voor de aansluiting bij CultuurWerkt! Onder Afnemer wordt verstaan; degene die werkzaam is bij een Onderneming, danwel werkzaam is geweest (gepensioneerde) of lid is van een ondernemings-/bedrijfsvereniging; Onder Cultuuraanbieder wordt verstaan: een organisatie die producten en/of diensten aanbiedt op het gebied van cultuur in de ruimste zin van het woord. Onder Cultuur Aanbod wordt verstaan: Het aanbieden van culturele activiteiten van bij CultuurWerkt! aangesloten cultuuraanbieders, waaronder begrepen; het berichten hierover, het bemiddelen bij het tot stand brengen van culturele activiteiten op de werkvloer en het bemiddelen bij het organiseren van culturele groepsactiviteiten. Onder Cultuur op de Werkvloer wordt verstaan: aanbod van een Cultuuraanbieder dat specifiek bedoeld is om op een locatie van de Onderneming of Cultuuraanbieder te laten plaatsvinden. Onder CultuurWerkt! wordt verstaan: een platform met als doel het creëren van een laagdrempelig cultuuraanbod voor met name werkend Nederland. Dit platform wordt gedragen door Ondernemingen, Cultuuraanbieders en Afnemers. Onder Diensten wordt verstaan: de mogelijkheid om tegen betaling gebruik te maken van het Cultuur Aanbod. Onder Gage wordt verstaan: het overeengekomen bedrag wat verschuldigd is aan derden voor het uitvoeren van het overeengekomen Cultuur Aanbod. Onder Groepsaanbiedingen wordt verstaan: aanbod van de Cultuuraanbieder dat specifiek voor groepen is samengesteld, waaronder arrangementen of ticket-only vanaf 8 kaarten per boeking. Onder Last Minute aanbiedingen wordt verstaan: aanbiedingen van de Cultuuraanbieder welke binnen 14 dagen na plaatsing op de website ingaan en slechts een looptijd van beperkte duur hebben; Onder het Magazine wordt verstaan: het hardcopy en digitale magazine dat door SSKC in het kader van CultuurWerkt! periodiek wordt uitgegeven; Onder Nieuwsbrief wordt verstaan: de wekelijkse nieuwsbrief met landelijk CultuurWerkt! aanbod en een incidentele nieuwsbrief met bedrijfsspecifieke – of regionale aanbiedingen (Specials) of vrijkaartenacties. Onder Onderneming wordt verstaan: een organisatie met of zonder juridische entiteit waaraan één of meer afnemers zijn verbonden. Onder Overeenkomst wordt verstaan; een overeenkomst tussen SSKC en een Onderneming en/of een overeenkomst tussen SSKC en een Cultuuraanbieder. Onder Partijen wordt verstaan: de gezamenlijke aanduiding voor hetzij SSKC en Onderneming, hetzij voor SSKC en Cultuuraanbieder; Onder Podium wordt verstaan: alle Nederlandse concertzalen, podiums, festivals, bioscopen, musea en overige podia in de breedste zin van het woord waarvan CultuurWerkt! de culturele activiteiten aanbiedt. Onder Projectkosten wordt verstaan: alle kosten, inclusief eventuele reserverings-en annuleringskosten, verbonden aan het ontwikkelen, bemiddelen, organiseren en (laten) uitvoeren van het overeengekomen Cultuur Aanbod. Onder Specials wordt verstaan: dat aanbod van CultuurWerkt! dat heel specifiek wordt uitgezet binnen een bepaald aantal Ondernemingen, in een specifieke regio of op basis van profielvoorkeuren. Onder SSKC wordt verstaan: de Stichting Stimulering Kunst en Cultuur, tevens handelend onder de naam CultuurWerkt! Onder Vrijkaarten wordt verstaan: last minute aanbieden van vrijkaarten voor het afvullen van voorstelling van de Cultuuraanbieder onder een specifieke aantal geselecteerde Ondernemingen. Onder Website wordt verstaan: de exclusieve CultuurWerkt! aanbiedingenwebsite. Afnemers van bij CultuurWerkt! aangesloten Ondernemingen kunnen door middel van een bedrijfslogin of persoonlijke login direct toegang krijgen tot de afgeschermde website;

Artikel 2 – Algemene Voorwaarden

< 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen SSKC en Onderneming en/of Cultuur Aanbieder en hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht en op de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
2.2 De in de Overeenkomst of de in deze Algemene Voorwaarden voorkomende bedingen prevaleren boven de eventueel van toepassing zijnde afwijkende voorwaarden van de Onderneming en /of Cultuuraanbieder Eventuele nadere afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover deze door SSKC schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 De bepalingen zoals neergelegd in hoofdstuk B tot en met D van deze Algemene Voorwaarden gelden in aanvulling op de bepalingen zoals neergelegd in hoofdstuk A van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt door schriftelijke vastlegging tussen SSKC en Onderneming en /of Cultuur Aanbieder tot stand.
3.2 Degene die namens of ten behoeve van de Onderneming en/of Cultuuraanbieder de Overeenkomst aangaat, is namens de Onderneming en /of Cultuuraanbieder eindverantwoordelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Artikel 4 – Einde Overeenkomst en beëindiging

4.1 SSKC kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van een aangetekend schrijven, beëindigen indien Onderneming en/of Cultuuraanbieder na een deugdelijke schriftelijke (waaronder begrepen per e-mail) ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, na ommekomst van die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van diens verplichtingen uit de Overeenkomst, dan wel wanneer nakoming van één of meer verplichtingen ingevolge de Overeenkomst blijvend onmogelijk is of die nakoming voor SSKC als gevolg van de tekortkoming haar waarde heeft verloren.
4.2 SSKC is gerechtigd, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling , de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a) Onderneming en/of Cultuuraanbieder surséance van betaling aanvraagt of aan haar surséance of voorlopige surséance van betaling wordt verleend;
b) Onderneming en /of Cultuuraanbieder haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c) Onderneming en/of Cultuuraanbieder zijn onderneming staakt;
d) Of op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Onderneming en/of Cultuuraanbieder beslag wordt gelegd.

Artikel 5 – Betaling

5.1 SSKC zendt de Overeenkomst in tweevoud met factuur naar de Onderneming en/of Cultuuraanbieder. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.
5.2 Alle prijzen van SSKC zijn voor zover het de Onderneming en Cultuuraanbieders betreft exclusief BTW. Niet vermelde BTW is niet aftrekbaar conform artikel 15 lid 5 Wet O.B. 1968. Eventuele tussentijdse veranderingen van het BTW percentage worden doorberekend. De feitelijk gefactureerde BTW kan in geringe mate afwijken van de vermelde BTW door afrondingsverschillen.
5.3. De prijzen van SSKC voor haar Diensten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en worden jaarlijks geïndexeerd conform de consumentenprijsindex.

Artikel 6 – Goede naam / Geheimhouding

6.1 De Onderneming, Afnemers en Cultuuraanbieder en haar medewerkers zullen zich onthouden van handelingen of gedragingen ten gevolge waarvan de goede naam van CultuurWerkt!/SSKC en/of van één harer producten en/of diensten in diskrediet zou kunnen worden gebracht;
6.2 De Cultuuraanbieder, Onderneming en Afnemers garanderen dat zij strikte geheimhouding zullen betrachten ten aanzien van alle informatie met betrekking tot de bedrijfsvoering en overige interne aangelegenheden van SSKC, welke haar ter kennis is gekomen in de uitvoering van de diensten door SSKC.

Artikel 7 – Publiciteit

7.1 Het is Partijen slechts met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de andere partij toegestaan in de publiciteit te treden met betrekking tot de diensten zoals omschreven in de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Artikel 8 – Overdracht van rechten en verplichtingen

8.1 Zonder schriftelijke toestemming van de andere partij mag de wederpartij haar rechten of verplichtingen niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden. Deze toestemming wordt door de ene partij bij deze bij voorbaat gegeven aan de andere partij voor zover het een vennootschap betreft die voor 100% behoort tot het concern waartoe de andere partij behoort.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens ingeval van opzet, grove schuld of grove nalatigheid aan de zijde van SSKC of een persoon waarvoor zij verantwoordelijk is, is SSKC niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal van goederen, veroorzaakt aan de Afnemer(s), Ondernemingen (of medewerkers van) Cultuuraanbieders tijdens of ten gevolge van het bijwonen van een culturele activiteit. Behoudens in geval van opzet, grove schuld of grove nalatigheid aan de zijde van SSKC of een persoon waarvoor zij verantwoordelijk is, is SSKC evenmin aansprakelijk voor schade aan goederen die door de Onderneming en/of de Cultuuraanbieder aan SSKC ter beschikking zijn gesteld. De Onderneming c.q. de Cultuuraanbieder dient steeds zelf zorg te dragen voor deugdelijke verzekering van deze goederen.
9.2 Indien SSKC uit hoofde van wanprestatie aansprakelijk zou zijn voor enige schade, geleden door de Onderneming en/of haar Afnemers, dan blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot de Aansluitkosten. Indien SSKC uit hoofde van wanprestatie jegens Cultuuraanbieder aansprakelijk zou zijn voor enige schade, geleden door Cultuuraanbieder, dan blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot het door Cultuuraanbieder aan SSKC gefactureerde bedrag voor de culturele activiteit waar de schade betrekking op heeft.
9.3 De Onderneming en de Cultuuraanbieder zijn zelf verantwoordelijk voor het handelen en/of nalaten van door hen ingeschakelde en/of uitgenodigde derden (waaronder de Afnemers worden verstaan) die bij de uitvoering van de met SSKC overeengekomen opdracht betrokken zijn.
9.4 Indien SSKC ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Onderneming of Cultuuraanbieder kan voldoen zal de Overeenkomst (voor het betreffende gedeelte) zijn ontbonden, zonder dat enige partij daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen. Onder overmacht voor SSKC is hier te verstaan: iedere redelijkerwijze voor SSKC niet voorzienbare omstandigheid, waardoor de verplichtingen door SSKC en de Podium voorstelling geheel of gedeeltelijk niet of niet op het overeengekomen tijdstip of op de overeengekomen wijze kan/kunnen plaatsvinden.
9.5 Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, brand, stakingen, schade en/of storingen aan apparatuur en/of apparatuurbesturingssystemen, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, stremming/staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen, sabotage, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van een artiest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zowel in binnenland als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving der Overeenkomst redelijkerwijs niet meer van SSKC kan worden gevergd.
9.6 In gevallen waarin de Onderneming of de Cultuuraanbieder zijn verplichtingen jegens SSKC niet nakomt, zal de Onderneming dan wel de Cultuuraanbieder door SSKC een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien en voor zover de Onderneming c.q. de Cultuuraanbieder na ommekomst van deze redelijke termijn zijn verplichtingen nog steeds niet is nagekomen, is de Onderneming c.q. de Cultuuraanbieder in gebreke zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist. Indien de Onderneming dan wel de Cultuuraanbieder in gebreke is, dient hij alle door SSKC gemaakte kosten, gerechtelijke zowel als buitenrechtelijke, te vergoeden.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

10.1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het logo en de eventuele tekst en (reclame)muziek van SSKC alsmede met betrekking tot de door SSKC gehanteerde programma- c.q. bedrijfsformule in het algemeen berusten bij SSKC. Het is de Onderneming dan wel de Cultuuraanbieder niet toegestaan deze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SSKC.
10.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het logo en eventuele teksten van Cultuuraanbieders, alsmede met betrekking tot het concept, de inhoud van het Cultuur Aanbod berusten bij de betreffende Cultuuraanbieders. Het is SSKC c.q. de Onderneming niet toegestaan deze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SSKC dan wel de relevante Cultuuraanbieder.
10.3 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het aan de Onderneming ter beschikking gestelde publiciteitsmateriaal van SSKC, inclusief de programmaboeken, berusten bij SSKC dan wel de betreffende Cultuuraanbieder. Het bedoelde publiciteitsmateriaal dient uitsluitend in de oorspronkelijke vorm gebruikt te worden en alleen gericht te zijn op hetgeen is overeengekomen met SSKC. Voor ieder additioneel gebruik is de schriftelijke toestemming van SSKC dan wel de betreffende Cultuuraanbieder vereist.
10.4 Het is de Onderneming c.q. Afnemers niet toegestaan geluid-, foto- en/of audio-visuele opnamen van het Cultuuraanbod te maken en openbaar te (doen) maken en/of te (doen) verveelvoudigen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van SSKC en/of de betreffende Cultuuraanbieder.

Artikel 11 – Slotbepalingen

11.1 Op deze Algemene voorwaarden, de overeenkomsten tussen partijen en alle eventuele aanvullingen daarop, alsook op alle eventuele daaruit voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing;
11.2 Geschillen te zake van deze overeenkomst of de uitvoering daarvan, zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.  

B. Algemene Voorwaarden voor Ondernemingen

Artikel 1- Duur van de overeenkomst, verlenging en opzegging

1.1 Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor een periode van minimaal 12 maanden. Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst wordt deze steeds automatisch verlengd met een periode van 12 maanden, tenzij de overeenkomst door één der partijen schriftelijk wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

Artikel 2- Kaartverkoop/Aanbiedingen/ Prijzen

2.1 Alle door SSKC in het kader van SSKC dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. SSKC of Cultuuraanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de door Podium en door derden aan de Onderneming/of haar afnemers gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van plaatsbewijzen voor Podium voorstellingen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.
2.2 De Onderneming of haar Afnemers hebben geen recht op teruggaaf van de toegangsprijs of enige andere vergoeding
(a) in geval van diefstal van het toegangsbewijs voor een Podium voorstelling of (b) het toegangsbewijs van een derde anders dan het Podium heeft verkregen en de derde de toegangsprijs niet heeft afgedragen aan het Podium (c) het evenement tot bijwoning waarvan het toegangsbewijs recht geeft om niet aan het Podium verwijtbare redenen geen doorgang vindt (d) indien de Onderneming of haar afnemers om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor haar/zijn eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Teruggaaf van de toegangsprijs vindt in deze gevallen ook niet plaats.
2.3 Toegangsbewijzen blijven eigendom van het Podium, ook nadat Onderneming of haar Afnemers de toegangsprijs heeft voldaan. De Onderneming of haar afnemers kan de toegang worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het toegangsbewijs niet is verkregen van het Podium of van erkende (voor-) verkoopadressen.
2.4 Het is de Onderneming of haar Afnemers niet toegestaan a) de aanbiedingen aan derden commercieel te exploiteren en/of reeds gekochte kaarten met winst door te verkopen en/of b) de aanbiedingen in welke vorm dan ook, aan derden (niet zijnde Onderneming) te verspreiden.

Artikel 3 – Klachten en reclames

3.1 Alle klachten en reclames dienen, op straffe van verval, schriftelijk bij SSKC te zijn ingediend binnen 30 dagen nadat deze bekend zijn geworden, dan wel redelijkerwijze bij de Onderneming bekend hadden kunnen zijn. Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door SSKC te vermijden of aan SSKC toe te rekenen omstandigheden:
a) Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het Cultuuraanbod, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt wijzigingen in de personen die optreden, in de samenstelling van het programma, annuleringen of verschuivingen in het programma;
b) Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers van een Podium;
c) Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak vanwege onderhouds- of bouwwerkzaamheden in/aan het Podium dan wel vanwege het niet naar behoren functioneren van faciliteiten met betrekking tot het Podium;
d) Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op toewijzing en verdeling van stoelen, aanpassingen aan het stoelenplan van het Podium, dan wel vanwege beperkt zicht op het toneel of eventuele boventiteling;

Artikel 4 – Cultuur op de Werkvloer

4.1 Indien en voor zover SSCK in opdracht van de Onderneming bemiddelt bij het tot stand brengen van een activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer treedt SSKC daarbij op als vertegenwoordiger van de Onderneming in de zin van artikel 3:60 BW.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, omvatten de door SSKC uit te voeren activiteiten in het kader van Cultuur op de Werkvloer niet de verplichting tot het afsluiten van enige verzekering namens de Onderneming, zoals (maar niet beperkt tot) een evenementenverzekering, annuleringsverzekering, transport- of non-appearance verzekering dan wel verzekeringen ten behoeve van aanwezige medewerkers en/of publiek. SSKC kan de Onderneming hieromtrent adviseren, de verantwoordelijkheid voor het al dan niet af sluiten van relevante verzekeringen berust bij de Onderneming.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, omvatten de door SSKC uit te voeren activiteiten in het kader van Cultuur op de Werkvloer niet de verplichting tot het aanvragen en/of verkrijgen van eventuele vergunningen en/of ontheffingen namens de Onderneming. SSKC kan de Onderneming hieromtrent adviseren, de verantwoordelijkheid voor het aanvragen en/of verkrijgen van relevante vergunningen en/of ontheffingen berust bij de Onderneming.
4.4 De Onderneming is gehouden haar medewerking te verlenen aan het tot stand van een activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer door SSKC en zal in dit verband:
SSKC voorzien van alle relevante informatie en gegevens die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor het adequaat kunnen uitvoeren van een activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer; Er voor zorgdragen dat de locatie waar de activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer zal plaatsvinden geschikt is voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht. SSKC zal de Onderneming in dit verband tijdig op de hoogte brengen van de voorwaarden die ter zake door de Cultuuraanbieder worden gesteld. Er voor zorgdragen dat medewerkers van SSKC en/of van de Cultuuraanbieder zodra zij op de locatie van zijn aangekomen waar de activiteiten in het kader van Cultuur op de Werkvloer zullen plaatsvinden direct een aanvang kunnen maken met de werkzaamheden en deze ongestoord kunnen uitvoeren; 4.5 Indien en voor zover de Onderneming de opdracht tot het totstandbrengen van een activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer wenst te annuleren kan dat slechts gebeuren door middel van een schriftelijke mededeling aan SSKC.
4.6 In geval de opdracht aan SSKC tot het tot stand brengen van een activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer door de Onderneming wordt geannuleerd, dient de Onderneming dit schriftelijk aan SSKC mede te delen en zal de Onderneming de navolgende vergoeding aan SSKC verschuldigd zijn:
bij annulering tot 4 weken voor de overeengekomen uitvoeringsdatum van de activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer worden de overeengekomen Projectkosten aan de Onderneming in rekening gebracht; bij annulering tot 2 weken voor de overeengekomen uitvoeringsdatum van de activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer wordt 2/3 van de overeengekomen Projectkosten alsmede 2/3 van de overeengekomen Gage aan de Onderneming in rekening gebracht; bij annulering binnen 2 weken voor de voor de overeengekomen uitvoeringsdatum van de activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer worden de volledige Projectkosten en de volledige gage aan de Onderneming in rekening gebracht; 4.7 Voor zover van toepassing op de desbetreffende activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer is de Onderneming verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen aan de relevantie collectieve beheersorganisaties (zoals Buma) wegens het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden.

C. Algemene Voorwaarden voor Cultuuraanbieders

Artikel 1 – Duur van de samenwerking

1.1 De samenwerking welke tussen SSKC en de Cultuuraanbieder wordt aangegaan, heeft een looptijd van onbepaalde duur. Op basis van vraag en aanbod komt telkens het contact tot stand en vloeit daar een CultuurWerkt! aanbieding uit voort, of niet..

Artikel 2 – Inhoud van de samenwerking

2.1 Bij plaatsing van een advertentie door de Cultuuraanbieder in het CultuurWerkt! Magazine gelden de navolgende voorwaarden:
a) De door Cultuuraanbieder aan SSKC afnemers te verlenen korting dient minimaal 20% op de reguliere toegangsprijs te bedragen van het desbetreffende culturele evenement, dan wel is niet te boeken via de eigen kanalen van de Cultuuraanbieder, dan wel biedt altijd een extra voordeel voor de Afnemers ten opzichte van de reguliere kaartverkoop (betreft een product plus) en is de beste mogelijke aanbieding in de markt op dat moment.
b) De Cultuuraanbieder levert de relevante tekst, het beeldmateriaal en de kortingsvoorwaarden voor plaatsing in het Magazine aan SSKC aan volgens de aanleverspecificaties van SSKC en de overeengekomen planning;
c) SSKC is verantwoordelijk voor de indeling van de aanbiedingen en voor de lay-out van het Magazine en behoudt zich terzake alle rechten voor;
2.2 SSKC biedt de Cultuuraanbieder de gelegenheid tegen betaling een zgn. last minute aanbieding te plaatsen in de nieuwsbrief. Dit aanbod is ook terug te vinden op de CultuurWerkt! website. Ook is er de gelegenheid om een maatwerkaanbieding te plaatsen mits de korting exclusief en scherp is.
2.3 Met betrekking tot de in lid 2 van dit artikel omschreven aanbiedingen in de nieuwsbrief, special- en maatwerkmailing en op de website gelden de volgende voorwaarden:
a) De door Cultuuraanbieder aan SSKC afnemers te verlenen korting dient minimaal 20% te bedragen op de reguliere toegangsprijs van het betreffende culturele evenement. Of in elk geval een exclusieve scherpe korting zoals omschreven in artikel 3.3;
b) Last Minute aanbiedingen worden voor de duur van de aanbieding op de website geplaatst;
c) De Cultuuraanbieder levert de relevante tekst, het beeldmateriaal en de kortingsvoorwaarden voor plaatsing in de nieuwsbrief en op de website aan CultuurWerkt! aan volgens de aanleverspecificaties van SSKC en de weekplanning;
d) SSKC is verantwoordelijk voor de volgorde van plaatsing van de aanbiedingen in de nieuwsbrief en op de website en behoudt zich terzake alle rechten voor.
e) Cultuuraanbieder draagt zorg voor een directe terugkoppeling van de uiteindelijke respons.
f) SSKC neemt Cultuuraanbieder op als partner in (corporate) communicatie uitingen

Artikel 3 – Betaling

3.1 De Cultuuraanbieder zal er voor zorgdragen dat het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na ontvangst van een daartoe strekkende factuur van SSKC op de bankrekening van SSKC zal zijn bijgeschreven.

Artikel 4 – Kaartverkoop/ afhandeling

4.1 De kaartverkoop voor het betreffende culturele evenement zal bij voorkeur via een door Cultuuraanbieder aan te leveren boekingslink of deeplink plaatsvinden. In goed overleg tussen de Cultuuraanbieder en SSKC kan de aanbieding ook worden geëffectueerd via een telefoonnummer of een zgn. kortingscoupon in het Magazine of een print van de coupon op de CultuurWerkt! website;
4.2 Met betrekking tot de afhandeling van de toegangsbewijzen zullen de Algemene Voorwaarden van SSKC en de gebruikelijke voorwaarden van de desbetreffende culturele organisatie van toepassing zijn;
4.3 SSKC kan nimmer financieel aansprakelijk worden gesteld voor schade welke ontstaat uit het feit dat het desbetreffende culturele evenement om welke reden dan ook geen doorgang vindt. Dit geldt tevens voor de in artikel 6 omschreven activiteiten in het kader van Cultuur op de Werkvloer.

Artikel 5 – Rechten van intellectuele en industriële eigendom

5.1 De Cultuuraanbieder verklaart dat het SSKC in het kader van deze overeenkomst is toegestaan het door de Cultuuraanbieder aangeleverde materiaal openbaar te maken in het Magazine en op de website. De Cultuuraanbieder staat er verder voor in dat zij volledig vrij en gerechtigd is om alle activiteiten/uitingen welke zij verricht in het kader van Cultuur op de Werkvloer openbaar te maken en dat door die activiteiten/uitingen geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. De Cultuuraanbieder vrijwaart SSKC voor aanspraken van derden in dit verband gedaan.

Artikel 6 – Cultuur op de Werkvloer

6.1 Indien en voor zover SSCK in opdracht van een Onderneming bemiddelt bij het tot stand brengen van een activiteit – uit te voeren door de Cultuuraanbieder – in het kader van Cultuur op de Werkvloer geldt het bepaalde in dit artikel en treedt SSKC daarbij op als vertegenwoordiger van de Onderneming in de zin van artikel 3:60 BW.
6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, omvatten de door SSKC uit te voeren activiteiten in het kader van Cultuur op de Werkvloer niet de verplichting tot het afsluiten van enige verzekering namens de Cultuuraanbieder, zoals (maar niet beperkt tot) een evenementenverzekering, annuleringsverzekering, transport- of non-appearance verzekering en/of verzekering ten behoeve van door de Cultuuraanbieder bij de uitvoering van de overeenkomst in te zetten medewerkers en/of derden.
6.3 De Cultuuraanbieder is gehouden haar medewerking te verlenen aan het tot stand brengen van een activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer door SSKC en zal in dit verband SSKC voorzien van alle relevante informatie en gegevens die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor het adequaat kunnen uitvoeren van een activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer. Zo zal de Cultuuraanbieder er voor zorg dragen dat SSKC tijdig wordt voorzien van alle relevante technische informatie en specificaties, bijvoorbeeld – doch daartoe niet beperkt – met betrekking tot de locatie waar de activiteiten in het kader van Cultuur op de Werkvloer zullen worden uitgevoerd.
6.4 Het risico voor beschadiging van c.q. tenietgaan van eventuele decorstukken/materialen/ kostuums (inclusief het transport daarvan) welke de Cultuuraanbieder gebruikt bij het uitvoeren van een activiteit in het kader Cultuur op de Werkvloer berust volledig bij de Cultuuraanbieder. De Cultuuraanbieder garandeert SSKC in dit verband afdoende verzekerd te zijn tegen schade voortvloeiend uit beschadiging aan of tenietgaan van bedoelde decorstukken/materialen/kostuums.
6.5 Indien en voor zover de Cultuuraanbieder de overeenkomst tot het leveren van een activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer wenst te annuleren kan dat slechts gebeuren door middel van een schriftelijke mededeling aan SSKC.
6.6 In geval de overeenkomst tot het leveren van een activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer door hetzij de Cultuuraanbieder, hetzij door SSKC wordt geannuleerd dient dit geschieden door een schriftelijke mededeling door de annulerende partij aan de wederpartij. In zodaig geval zal de annulerende partij aan de wederpartij de navolgende vergoeding voldoen:
bij annulering tot 4 weken voor de overeengekomen uitvoeringsdatum van de activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer geldt als vergoeding: de overeengekomen Projectkosten; bij annulering tot 2 weken voor de overeengekomen uitvoeringsdatum van de activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer geldt als vergoeding: 2/3 van de overeengekomen Projectkosten alsmede 2/3 van de overeengekomen Gage; bij annulering binnen 2 weken voor de voor de overeengekomen uitvoeringsdatum van de activiteit in het kader van Cultuur op de Werkvloer geldt als vergoeding: de volledige Projectkosten en de volledige gage;

D. Algemene Voorwaarden voor Afnemers

Artikel 1 – CultuurWerkt! Aanbiedingen

1.1 Op alle gepubliceerde SSKC aanbiedingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
a) De aanbiedingen zijn alleen geldig op de vermelde data, in het genoemde Podium en op basis van beschikbaarheid;
b) De Afnemer kan maximaal 8 kaarten per voorstelling boeken, tenzij anders staat vermeld in de aanbieding;
c) De aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen;
d) Op reeds gereserveerde kaarten wordt geen restitutie verleend;
e) Prijzen voor de voorstellingen zijn exclusief eventuele reserveer-, consumptie- en/of administratiekosten, tenzij anders staat vermeld.
1.2 De informatie over de aanbiedingen in het CultuurWerkt! Magazine, op de website en in de nieuwsbrief is uitermate zorgvuldig gecontroleerd. Voor de gevolgen van zet-, typ-, programmeer- en/of programmafouten kan SSKC niet aansprakelijk worden gesteld;
1.3 Overnemen van artikelen dan wel aanbiedingen uit de CultuurWerkt! publicaties zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is uitdrukkelijk verboden;

Artikel 2. Gedragsregels

2.1. De Afnemer dient zich bij een bezoek aan een Podium (voorstelling) overeenkomstig de algemene bezoekersvoorwaarden welke van toepassing zijn op het desbetreffende Podium te gedragen.

E. Verwerking Persoonsgegevens

Artikel 1 – Definities

Naast de in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden opgenomen definities, hebben de navolgende begrippen de navolgende betekenis:
Betrokkene:degene op wie de Persoonsgegevens betrekking heeft Partij: de aanduiding voor hetzij SSKC, hetzij de Onderneming hetzij de Cultuuraanbieder
Partijen: de gezamenlijke aanduiding voor SSKC, de Onderneming en de Cultuuraanbieder
Verwerker: de organisatie die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens; Verwerkingsverantwoordelijke: de organisatie die alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

Artikel 2 – Verwerken Persoonsgegevens

2.1 Iedere partij bij die optreedt als Verwerker verplicht zich om de Persoonsgegevens die zij in het kader van de uitvoering van het doel als omschreven in artikel 3 verwerkt, uitsluitend te verwerken op aanwijzing van de wederpartij(en) en conform hetgeen in deze overeenkomst is overeengekomen.
2.2 Iedere partij die optreedt als Verwerker zal slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij(en) derden inschakelen bij de uitvoering van deze overeenkomst. In zodanig geval dient de betreffende partij er voor te zorgen dat aan deze derden dezelfde verplichtingen als genoemd in deze overeenkomst worden opgelegd.
2.3 Verwerking van de Persoonsgegevens in een land buiten de Europese Unie kan pas plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 3 – Doel van de verwerking

3.1 Partijen hebben de navolgende doeleinden ten aanzien van de verwerking van de Persoonsgegevens vastgesteld:
(a) het voorzien van de Betrokkene van de bestelde Diensten;
(b) het communiceren met Betrokkene omtrent het Cultuuraanbod en de Diensten, ten aanzien van accountgegevens en ten behoeve van het bieden van ondersteuning;
(c) Ten behoeve van het plaatsen van informatie en het uitwisselen daarvan – daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot, de deelname aan (discussie)fora en het achterlaten van reacties en recensies;
(d) Ten behoeve van het verzenden van digitale nieuwsbrieven, aanbiedingen, gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische berichten;
(e) Ten behoeve van de deelname aan prijsvragen en soortgelijke (promotionele win-) acties;
(f) Ten behoeve van het doen van gerichte aanbiedingen, bijvoorbeeld via e-mail of door het tonen van een advertentie op een website of in een app, op basis van de door interesses van Betrokkene
(g) Om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving;
(h) Ten behoeve van het kunnen uitvoeren van marktonderzoek en het samenstellen van managementinformatie ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en het voor bepalen van de strategie van SSKC;
(i) Ten behoeve van het analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen van (mobiele) websites, apps en overige distributieplatforms en bijbehorende technologieën.
3.2 Iedere partij die optreedt als Verwerker verplicht zich de verwerking van de Persoonsgegevens binnen het in artikel 3.1 omschreven doel uit te voeren en te allen tijde alle door de wederpartij(en) aangegeven beperkingen (bijvoorbeeld middels opt-ins en opt-outs) alsmede alle wettelijke beperkingen strikt na te leven. Daarnaast verplichten Partijen zich over en weer om te allen tijde voorafgaand gezamenlijk overleg te voeren omtrent de door Partijen te kiezen contactstrategie met betrekking tot het benaderen van Betrokkenen voor bijvoorbeeld promotionele en/of commerciele uitingen.

Artikel 4 – Passende beveiliging

4.1 Iedere partij die optreedt als Verwerker zal voorafgaand aan de verwerking van de Persoonsgegevens:
a. Passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onder ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ wordt in dit verband verstaan: maatregelen die nodig zijn de beveiliging van de Persoonsgegevens te garanderen en onbevoegde, toevallige of onrechtmatige wijziging, verlies, openbaarmaking, toegang tot en verwerking van de Persoonsgegevens te voorkomen, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de implementatie daavan, de aard van de opgeslagen Persoonsgegevens en de aan de verwerking verbonden risico’s.
b. Een afdoend programma van veiligheidsmaatregelen en procedures invoeren teneinde de kans te minimaliseren dat onbevoegden toegang verkrijgen tot de voor de verwerking van de Persoonsgegevens gebruikte apparatuur en dat personen die van iedere partij die optreedt als Verwerker toestemming krijgen om toegang te verkrijgen tot de Persoonsgegevens de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de Persoonsgegevens zullen respecteren en handhaven;
c. Een controle hebben uitgevoerd en controles blijven uitvoeren op zijn programma’s van veiligheidsmaatregelen en procedures teneinde te garanderen dat deze afdoende zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de op dat moment geldende stand van de techniek en de kosten van de implementatie ervan;
d. Indien een partij die optreedt als Verwerker op enig moment nadat met de verwerking volgens deze overeenkomst is begonnen ontdekt dat er sprake is van inbreuk op de veiligheid van de gegevens, zal die partij de wederpartij(en) onmiddellijk op de hoogte stellen van de aard en de ernst van de inbreuk en alle vereiste herstelmaatregelen treffen en deze wederpartij(en) vrijwaren tegen alle kosten, schade of andere uit de genoemde inbreuk voortkomende verliezen.
4.2 De techniche en organisatorische (beveiligings)maatregelen zijn nader uitgewerkt in Bijlage 1 bij deze overeenkomst.

Artikel 5 – Assistentie en verzoeken om informatie

5.1 Iedere partij die optreedt als Verwerker zal, onverminderd de andere bepalingen van deze overeenkomst, alle redelijke stappen ondernemen om de wederpartij(en) in staat te stellen met betrekking tot de Persoonsgegevens te voldoen aan hun verplichtingen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wet-of regelgeving, en zal zulks in ieder geval onverwijld doen direct nadat hij door deze wederpartij(en) in kennis is gesteld van de te nemen stappen.
5.2 Iedere partij die optreedt als Verwerker zal, zodra zij op verzoek van (een) wederpartij(en), naar aanleiding van een verzoek om informatie van het Autoriteit Persoonsgegevens, van een Betrokkene of van een bevoegde autoriteit betreffende de Persoonsgegevens, onmiddellijk alle verlangde relevante informatie aan die partij(en) verschaffen. De partij die optreedt als Verwerker zal geen informatie aan derden verstrekken zonder (voor zover dit is toegestaan) de wederpartij(en) voorafgaand in te lichten en diens toestemming te verkrijgen.

Artikel 6 – Kwaliteit van de gegevens

Iedere partij die optreedt als Verwerker verplicht zich om, met inachtneming van het gestelde in artikel 2.1, de juistheid van de Persoonsgegevens te handhaven en up-to-date te houden. Daarnaast verplicht iedere partij die optreedt als Verwerker zich alle instructies tot correctie, aanvulling, verwijdering en afscherming van de Persoonsgegevens, afkomstig van (een) wederpartij(en) op te volgen en, op verzoek van (een) weder(partij), waar nodig binnen een redelijke termijn schriftelijk mede te delen dat zulks is geschied.

Artikel 7 – Bekendmaking

Iedere partij die optreedt als Verwerker staat er jegens wederpartij(en) voor in dat zij geen Persoonsgegevens, hetzij kosteloos hetzij tegen betaling, zelfs niet met het oog op het behoud ervan, bekend zal maken aan enige derde, tenzij deze wederpartij(en) vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven tot een dergelijke bekendmaking of er een wettelijke verplichting bestaat, of de partij die optreedt als Verwerker dient te voldoen aan een verzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens of enige andere Nederlandse autoriteit, in welk geval wederpartij(en) hierover, indien dit onder de Nederlandse wetgeving is toegestaan, voorafgaand aan een dergelijke openbaarmaking dienen te worden geïnformeerd.

Artikel 8 – Duur van de overeenkomst, bewaring en vernietiging

8.1 Na beeindiging van de overeenkomst zullen de partijen die uit hoofde van deze overeenkomst als Verwerker hebben opgetreden de Persoonsgegeven onmiddellijk aan wederpartij(en) retourneren of deze op eerste verzoek vernietigen.
8.2 Verplichtingen uit deze overeenkomst, welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beeindiging van deze overeenkomst voort te duern, blijven na beeindiging bestaan.

Artikel 9 – Controle

Iedere partij die optreedt als Verwerker zal de faciliteiten die worden gebruikt voor de verwerking van Persoonsgegevens, gegevensbestanden en de voor de verwerking benodigde documentatie, met inachtneming van een redelijke termijn en op redelijke tijdstippen, openstellen voor controle en/of certificeringsprocedure (i) door of namens (een) wederpartij(en) of (ii) door bevoegde auditors van certificerende instanties waartegen door de partij die optreedt als Verwerker niet in redelijkheid bezwaar is gemaakt en die vooraf door (een) wederpartij(en) zijn goedgekeurd, teneinde naleving van de in deze overeenkomst opgenomen verplichtingen en garanties zeker te stellen.

Artikel 10 – Garantie

Iedere partij die optreedt als Verwerker garandeert de wederpartij(en) dat zij de Persoonsgegevens van die wederpartij(en) slechts zal bewerken met inachtneming van de Algemene Verordening gegevensbescherming en van eventuele richtlijnen of aanbevelingen uitgegeven door de Autoriteit Persoonsgegevens en met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst.

Artikel 11 – Boetebeding

Indien een partij die optreedt als Verwerker op toerekenbare wijze in strijd met deze overeenkomst handelt dan verbeurt die partij jegens (een) wederpartij(en) een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 10.000,- per gebeurtenis te vermeerderen met wettelijke rente en zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe noodzakelijk zal zijn, onverminderd het recht van die wederpartij(en) om deswege volledige schadevergoeding te vorderen, indien de daadwerkelijke schade groter mocht zijn dan voornoemd boetebedrag ad EUR 10.000,- per gebeurtenis.

Artikel 12 – Vrijwaring

Partijen vrijwaren elkaar over en weer tegen alle directe schade of verlies kosten, te betalen schadevergoeding, boetes of geldstraffen, te betalen of geleden door een partij, als gevolg van toerekenbare niet-nakoming door de betreffende partij van de bepalingen van deze overeenkomst of van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot de Persoonsgegevens.

Artikel 13 – Overdracht van rechten en plichten

Geen der Partijen heeft het recht zijn rechten en plichten onder deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de andere partijen.

Bijlage I Technische maatregelen

Artikel 1 – Fysieke maatregelen voor toegangscontrole met betrekking tot gebouwen en faciliteiten 1.1 Iedere partij die optreedt als Verwerker zal fysieke maatregelen voor toegangscontrole implementeren voor de locaties waar Persoonsgegevens worden verwerkt, door middel van logische en passende toegangscontrole.
1.2 Iedere partij die optreedt als Verwerker zal een procedure implementeren voor fysieke toegangscontrole op alle systemen met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens, die onder zijn zeggenschap vallen.
1.3 Bezoekers waarvan redelijkerwijze voorzienbaar is dat zij toegang zouden kunnen krijgen tot de Persoonsgegevens zullen tevoren worden aangemeld en alleen na goedkeuring toegang verkrijgen. Dergelijke bezoekers zullen slechts toegang verkrijgen tot een locatie nadat zij een geldig identificatiebewijs hebben laten zien en een gastenboek hebben getekend. Dergelijke bezoekers zullen op de locaties te allen tijde worden vergezeld door een medewerker.

Artikel 2 – Virtuele maatregelen voor toegangscontrole met betrekking tot systemen

2.1 Iedere partij die optreedt als Verwerker zal waarborgen implementeren ter voorkoming van incidentele of onbevoegde toegang tot, vernietiging, verlies of wijziging van Persoonsgegevens:
a. Iedere partij die optreedt als Verwerker zal een schriftelijke inzageprocedure implementeren voor medewerkers die om inzage in Persoonsgegevens van verzoeken. De managers van medewerkers of andere daarvoor verantwoordelijke personen moeten een inzageverzoek goedkeuren voordat inzage in de Persoonsgegevens wordt gegeven;
b. Iedere partij die optreedt als Verwerker zal maatregelen voor toegangscontrole implementeren op het niveau van haar besturingssysteem, database of applicatie met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens;
c. Iedere partij die optreedt als Verwerker zal administratieve bevoegdheden beperken om wijzingen van systemen en applicaties die betrokken zijn of gebruikt worden bij de verwerking van de Persoonsgegevens te voorkomen;
d. Iedere partij die optreedt als Verwerker zal elke individuele gebruiker die betrokken is bij de verwerking van de Persoonsgegevens een eigen gebruikersaccount toekennen en gebruikers verbieden om hun gebruikersaccount te delen.

Artikel 3 – Controle op verdere verspreiding

3.1 Iedere partij die optreedt als Verwerker zal technologie en processen implementeren die erop gericht zijn om toegang tot de Persoonsgegevens voor onrechtmatige verwerking te minimaliseren:
a. Printbevoegdheden, uitgaande email en instant messaging met betrekking tot de Persoonsgegevens zijn alleen toegestaan voor geautoriseerd personeel, en zullen slechts worden ingezet voor zover strikt noodzakelijk om uitvoering te geven aan de opdrachten van (een) wederpartij(en);
b. Verwijderbare opslagmedia zoals USB sticks, flashdrives, mediaspelers, CD-ROMs en DVD-ROMS zijn niet toegestaan op werkplekken waar de Persoonsgegevens worden verwerkt, en evenmin is het toegestaan daar foto’s te maken; en
c. PCs en andere randapparatuur die wordt ingezet om de Persoonsgegevens weer te geven of te verwerken worden beveiligd met screensavers met wachtwoord die automatisch aangaan als het apparaat 15 minuten ongebruikt blijft.

Artikel 4 – Logging

4.1 Iedere partij die optreedt als Verwerker zal toegang tot Persoonsgegevens van op haar systemen en systemen onder haar zeggenschap (hierna: de “Systemen”) registreren.
4.2 De Systemen moeten zodanig worden geconfigureerd dat zij automatisch registreren wanneer de Systemen in gevaar worden gebracht, er sprake is van onbevoegde toegang tot de Systemen of er inbreuk op de beveiliging van de Systemen wordt gemaakt. Logs moeten worden beveiligd ter voorkoming van toegang of wijziging door onbevoegden.

Artikel 5 – Voorkoming en bestrijding virussen en malware

5.1 Iedere partij die optreedt als Verwerker zal de Persoonsgegevens van beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking door te garanderen dat:
a. werkstations en andere randapparatuur die worden gebruikt voor de verwerking van Persoonsgegevens beveiligd zijn door middel van commerciële software die beschermd tegen virussen en malware, welke software regelmatig wordt geüpdate;
b. Iedere partij die optreedt als Verwerker onmiddellijk maatregelen zal treffen om de verspreiding van en de schade door een virus of malware te beperken en een virus of malware te verwijderen, indien een virus of malware wordt gedetecteerd.

Je gebruikt een oude browser, waardoor deze website niet werkt.
Update naar een modernere browser.